top of page
  • Writer's pictureMarek Sonoga

Koučing

Updated: Mar 23, 2021


Kto je kouč ?

- kouč je partnerom koučovaného

- pomáha mu vidieť možnosti, preberať zodpovednosť, uvedomovať si vlastné skryté predpoklady a robiť vedomé rozhodnutia

Kouč musí klientovi dopriať dôstojnosť niesť zodpovednosť za svoj život a robiť vlastné rozhodnutia na základe vlastných hodnôt, schopností, preferencií, vedomostí a skúseností.


Individuálny koučing je rozhovor vedený špecifickým spôsobom. Koučovaný si počas neho jasnejšie uvedomí vlastnú situáciu a môže sa rozhodnúť, ako bude postupovať ďalej, a akými hodnotami sa pri tomto postupe bude riadiť. Po koučovacom rozhovore by malo byť koučovanému jasnejšie, čo je pre neho v danej situácií najdôležitejšie, ako bude ďalej konať a čo mu pomôže.

Výsledok koučovacieho rozhovoru sa deje v živote, a o to v koučovacom rozhovore ide. Klientovo konanie má zodpovedať jeho zámerom, hodnotám a cieľom.


Koučovať možno iba toho, kto je ochotný hľadať, ako on sám môže zmeniť veci okolo seba alebo seba samého.


V koučovacom rozhovore hľadáme subjektívne najlepšie riešenia situácie koučovaného. A to také riešenie, ktoré je v moci koučovaného.

Objektívne najlepšie riešenie je niekedy pre koučovaného riešenie, ktoré nevie alebo nechce realizovať.


Všeobecne, zmyslom koučovacieho rozhovoru je, aby si koučovaný uvedomil, čo je pre neho dôležité, prijal zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia a zvolil si, čo v danej situácii urobí.


Koučovacie rozhovory pomáhajú koučovanému rozhodovať sa samostatne a súčasne mať pri sebe niekoho, kto mu venuje absolútnu pozornosť, nepoúča ale skutočne počúva. Kouč vníma zámery a ťažkosti koučovaného. Kladie otázky, umožňuje zmenu perspektívy a prielom v uvažovaní.


Koučing je štruktúrovaný rozhovor, ktorý dáva priestor na premyslenie si odpovedí na otázky: kto som, čo chcem, ako to dosiahnem, čo mi bráni, čo je vôbec možné ... . Klient je v tomto procese sprevádzaný koučom.


Životný koučing je vhodný v týchto situáciách:


• Hľadanie kariérnej alebo životnej zmeny – ujasnenie si toho, po čom naozaj túžim a verím, že je pre mňa možné a ako sa k tomu môžeme dostať

• Hľadanie spôsobov ako zredukovať stres a nájsť vlastnú rovnováhu medzi prácou a rodinou, zarábaním peňazí a ich míňaním, rozdelením času a pozornosti medzi všetkých a všetko, čo si vyžaduje pozornosť.

• Zlepšenie schopnosti komunikovať s inými, uvládať hnev a riešiť konflikty.

• Pestovať schopnosti vnímať svoje vlastné potreby, schopnosti a voliť si vlastnú cestu.

• Zlepšenie sebadisciplíny a hľadanie vlastných špecifických zdrojov motivácie.

• Zlepšenie zdravia a telesnej kondície – čo pre mňa znamená byť zdravý a čo je moja cesta ku zdraviu.

• Hľadanie vlastnej odpovede na to, čo je pre mňa životný úspech, zmysluplná práca a aké ľudské vzťahy patria do môjho života.

• Hľadenie zdrojov sebavedomia a osobnej sily, prekonávať nesmelosť v styku s inými ľuďmi, alebo nabrať odvahu byť sám sebou, a nechcieť sa vždy zapáčiť.


Životný koučing je vhodný pre tých, ktorí CHCÚ RIEŠIŤ PROBLÉMY, v ktorých sú zamotaní alebo majú ciele, ktoré CHCÚ DOSIAHNÚŤ. Klient je zodpovedný za svoj život, výber svojich reakcií a voľbu svojich činov.

36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page