top of page
  • Writer's pictureMarek Sonoga

Priebeh koučovacieho transformačného rozhovoru

Updated: Mar 23, 2021- na základe Knihy: "Koučovanie podľa pyramídy", autorky: Zuzana Karpinská, Denisa Kmecová

Model vedenia koučovacieho rozhovoru podľa pyramídy sa zakladá na tom, že transformačný koučovací rozhovor pozostáva z piatich fáz, ktoré ako by sa na seba vrstvili.


  • Prvá vrstva - KONTAKT

Hlavnou úlohou tejto vrstvy koučovacej pyramídy je nadviazať vzťah dôvery. Počas tejto fázy si klient a kouč ujasňujú, či si rozumejú, či ich komunikácia ladí, či sa medzi nimi vytvára pocit bezpečia a začíbajúcej dôvery. Vytváranie kontraktu vychádza z vnútorného postoja kouča, kedy kouč prejavuje skutočne úprimný záujem o koučovaného, nefalšovanú zvedavosť bez posudzovania a vyhodnocovania. Klient vycíti, či koučovi môže dôverovať alebo nie.


  • Druhá vrstva - KONTRAKT

Zmyslom tejto vrstvy koučovacej pyramídy je vytvoriť špecifické zameranie rozhovoru. Kouč pomáha klientovi ujasniť si, čo naozaj potrebuje. V kontrakte dáva kouč dôraz na merateľný, alebo veľmi konkrétny cieľ. Ide o vyjasnenie si rozdielu medzi prítomnosťou a želanou budúcnosťou v zmysle toho, čo chce dosiahnuť na konci rozhovoru.


V koučovaní môžeme riešiť len riešiteľné problémy a to sú také, ku ktorým môžeme definovať riešenie v obyčajnom, každodennom, konkrétnom jazyku.

  • Tretia vrstva - NÁSTROJE

V tretej vrstve koučovacej pyramídy sa deje najdôležitejšia vec koučovacieho procesu. Klient tu nachádza uvedomenie alebo objav, po ktorom nasleduje zaujatie postoja k tomu, čo si klient uvedomil - robí vnútorné rozhodnutie. To čo na tomto mieste nazývame nástroje alebo techniky, sú myšlienkové schémy alebo štrukturované postupy, ktoré sa v praxi osvedčili, ako účinné pri uvažovaní nad určitými druhmi problémov.


Myšlienkovú schému si uvedomujeme len vo svojej mysli a pomáha klásť otázky tak, aby sme tému, ktorou sa s klientom zaoberáme, skutočne preskúmali z najrôznejších uhlov pohľadu, pričom rozhovor vyzerá veľmi konverzačne.


Koučovanie nie je používanie nástrojov - ich úlohou je len pomáhať. Koučovanie je založené na tom, že kouč, ako sprevádzajúca osoba, vníma, kde je klientova dilema. Pomocou otázok prejavuje skutočný záujem o klientov obraz sveta, hodnoty, ktorými sa riadi a ciele, ktoré chce dosiahnuť. Rozhovor vedie tak, aby sa klient dozvedel viac o tom, ako premýšľa a z akých predpokladov vychádza. V tomto procese si klient uvedomí dôležité skutočnosti a urobí vlastné rozhodnutia.

...tam kde je klientova energia, tam je riešenie...


  • Štvrtá vrstva - AKCIA

Cieľom tejto vrstvy koučovacej pyramídy je pretaviť klientove objavy a rozhodnutia do konkrétnych vykonateľných činov tak, aby mal pred sebou realizovateľný plán. Odvážne ciele vyžadujú odvážne kroky na ich dosiahnutie. Niekedy však stačí, ak sa klient rozhodne urobiť jedinú vec či krok, avšak musí byť fyzicky vykonateľný čin. Na uľahčenie konkretizácie je užitočné použiť známy manažérsky model stanovenia cieľov SMART. Kouč sprevádza klienta počas vytvárania plánu a zadefinovania konkrétnych krokov, ktoré bude koučovaný vykonávať.


  • Piata vrstva - PRÍNOS

Táto vrstva koučovacej pyramídy pomáha klientovi uvedomiť si vlastnú silu a vlastné schopnosti.269 views0 comments

Recent Posts

See All

Koučing

bottom of page